رشته های موجود در دانشگاه


 کارشناسی ارشد:

 1. حقوق خصوصی
 2. حقوق جزا و جرم شناسی
 3. روابط بین الملل
 4. مهندسی برق - الکترونیک
 5. الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی پیوسته:

 1. حقوق
 2. مهندسی عمران - عمران
 3. فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ناپیوسته:

 1. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 2. مهندسی تکنولوژی عمران - عمران
 3. مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 4. مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک
 5. علمی کاربردی معماری
 6. مهندسی تکنولوژی ساختمان
 7. مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) - مدیریت ICT

کاردانی پیوسته:

 1. الکتروتکنیک - برق صنعتی
 2. کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر
 3. الکترونیک - الکترونیک عمومی
 4. نقشه کشی معماری - معماری
 5. ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته:

 1. حسابداری
 2. علمی و کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 3. کاردان فنی برق - الکترونیک
 4. کاردان فنی صنایع غذائی
 5. تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی