زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95


 

تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي تسوج

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصيلي 96-95:

ورودی برادران خواهران ساعات انتخاب واحد
95 95/11/05 95/11/07 8-13:30 و 17-14:30
94 و ماقبل 95/11/06 95/11/07 8-13:30 و 17-14:30

 

 


حذف و اضافه
ردیف ورودی تاریخ ساعات حذف و اضافه
1 95 95/11/23 8-15
2 94 و ماقبل
95/11/24 8-15

  - شروع نيمسال دوم سالتحصيلي 96-95 ، نهم بهمن ماه سال 1395 مي باشد.
 - پايان ترم نيمسال 
دوم سالتحصيلي 96-95 یازدهم خرداد ماه سال 1396 مي باشد.
 - امتحانات نيمسال 
دوم سالتحصيلي 96-95 از هفدهم خرداد ماه سال 1396 شروع می شود.

- قبول ماده 55 و 24 از سایر واحدهای دانشگاهی 95/11/09 لغایت 95/11/13 می باشد.