پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی پیوسته،کاردانی نا پیوسته،کارشناسی پیوسته وکارشناسی نا پیوسته برای نیمسال اول سال تحصیلی99(بدون آزمون )1399/05/14


دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تسوج در رشته های تحصیلی زیر در مقاطع کاردانی پیوسته،کاردانی نا پیوسته،کارشناسی پیوسته وکارشناسی نا پیوسته برای نیمسال اول سال تحصیلی99(بدون آزمون ) دانشجو می پذیرد.

 

 ثبت نام  در سایتwww.azmoon.org  

 

 

 

کارشناسی پیوسته                                                   کارشناسی ناپیوسته

 

1- حقوق                                                              1- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

2- مهندسی عمران                                                 2- مهندسی اجرائی عمران

 

3- فقه و حقوق اسلامی                                            3- مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

 

                                                                         4- مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک

 

                                                                         5 - معماری

 

                                                                        

 

کاردانی پیوسته                                                   کاردانی ناپیوسته

 

1- الکتروتکنیک                                               1- نرم افزار کامپیوتر

 

2- نرم افزار کامپیوتر                                        2- کاردانی آموزش زبان انگلیسی

 

3- عمران                                                       3- کاردانی حسابداری

 

4-  معماری                                                    4- کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

 

5- الکترونیک عمومی                                       5 - کاردان فنی برق