اطلاعیه برگزاری امتحانات نیمسال دوم 98-991399/03/26


 

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان  دانشگاه آزاد اسلامی تسوج

پیرو اطلاعیه قبلی ستاد آموزش مجازی استان مبنی بر تعویق یک هفته ای امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی ودر راستای اجرای بخشنامه شماره 152/77/ص/99 مورخ 15/03/99 سازمان مركزی، با عنایت به جلسات متعدد ستاد آموزش مجازی استان و واحد های ناحیه دانشگاهی شبستردر راستای رفع دغدغه های دانشجویان محترم و خانواده های گرانقدرشان و به منظور حفظ سلامت دانشجویان، استادان و كاركنان دانشگاه) به دلیل شیوع بیماری كرونا (موارد ذیل درباره امتحانات نیمسال دوم 99-98 به اطلاع دانشجویان گرامی میرسد:

·  كلیه امتحانات لغو شده از تاریخ 24/03/99 لغایت 29/03/99 در همان ساعت مقرر به تاریخ21 /04/99 لغایت 26/04/99 و طبق جدول ذیل انتقال یافته است. لذا  تاریخ امتحانی درج شده در كارت ورود به جلسه صادره از مورخ 31/03/99 به بعد دارای اعتبار میباشد.   

 

به روز/تاریخ

 

 

از روز/تاریخ

 

21 تیر

 

شنبه

24 خرداد

 

 

شنبه

22 تیر

 

یکشنبه

25 خرداد

 

 

یکشنبه

23 تیر

 

دوشنبه

26 خرداد

 

 

دوشنبه

24 تیر

 

سه شنبه

27 خرداد

 

 

سه شنبه

25 تیر

 

چهارشنبه

28 خرداد

 

 

چهارشنبه

26 تیر

 

پنجشنبه

29 خرداد

 

 

پنجشنبه

 

·        اخذ كارت ورود به جلسه امتحانی جهت شركت در آزمون الزامی بوده و ضروری است كه دانشجویان حداكثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 28/03/99 نسبت به تسویه و تثبیت مالی اقدام نمایند.

·        دانشجویان كلیه مقاطع تحصیلی واحد های ناحیه شبستردر صورت داشتن هر نوع مشکل فنی و ارتباطی )صرفا در خصوص برگزاری امتحانات مجازی نیمسال دوم 99 98 ( لازم است فقط به صورت فردی سریعا قبل از برگزاری و شروع امتحانات مشکل مذكور را به استادان دروس خود و آموزش مربوطه اطلاع دهند تا تصمیمات مقتضی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح اتخاذ و نتیجه به خود آنها (دانشجویان) ابلاغ گردد.  

 

 

نحوه برگزاری امتحانات مقطع دکتری تخصصی در واحد شبستر: 

به استناد مفاد مندرج در بند 4 بخشنامه شماره 152/77/ص/99 مورخ 15/03/99 امتحانات كلیه دانشجویان مقطع دكتری تخصصی واحدشبستر، به صورت غیر حضوری (مجازی آنلاین) و به صورت شفاهی و ارزشیابی برخط از طریق سامانه آموزش مجازی سیدا و طبق زمانبندی درج شده در كارت ورود به جلسه )صادره از سامانه سیدای واحد شبستر( انجام خواهد شد. همچنین حضور در سامانه واحد الکترونیکی ، در زمان مقرر برای انجام ارزشیابی شفاهی برای دانشجویان الزامی میباشد .

نحوه برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در واحد های شبستر صوفیان-خامنه وتسوج: 

امتحانات كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته واحد های مذکور، به صورت غیر حضوری )مجازی آنلاین( و بر مبنای آزمون شفاهی برخط از طریق سامانه آموزش مجازی سیدا و یا آزمون تستی آنلاین از طریق سامانه آموزشی سیدای واحدمربوطه خواهد بود .در ضمن طبق زمانبندی درج شده در كارت ورود به جلسه )صادره از سامانه سیدا(، آزمون به یکی از روشهای فوق انجام خواهد شد. همچنین حضور در سامانه ذیربط و در زمان مقرر برای انجام ارزشیابی الزامی میباشد .

تبصره 1. تعیین نحوه ارزشیابی دانشجویان بر مبنای آزمون شفاهی یا كتبی) تستی( آنلاین بر عهده ی استاد مربوطه و پس از هماهنگی با آموزش واحد دانشگاهی خواهد بود که بعد جمعبندی از طریق سایت واحدهای دانشگاهی در خصوص نوع امتحان(شفاهی یا کتبی) اطلاع رسانی خواهد شد

تبصره 2. در مواردی كه دانشجویان این مقطع دارای دروس جبرانی ماخوذه با دانشجویان مقطع كارشناسی باشند، مطابق بند 3 )دستورالعمل مربوط به امتحانات كارشناسی( ارزشیابی خواهند شد.

تبصره 3. در مواردی كه استاد مربوطه نحوهی ارزشیابی دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته را تستی آنلاین تشخیص دهد و برخی از دانشجویان بنا به دلایلی امکانات لازم جهت شركت در آزمون آنلاین را نداشته باشند، میتوانند ضمن حضور در محل حوزه امتحانی تعیین شده در كارت ورود به جلسه امتحان و در زمان مقرر، به صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی )همراه داشتن ماسک و...(  به سوالات تستی امتحان پاسخ دهند. بدیهی است، دانشجو منحصراً میتواند فقط یکی از روشهای امتحانی مذكور را )حضوری یا غیرحضوری( انتخاب و در آزمون درس مذكور شركت نماید.

تبصره 4. در موارداستثنایی كه دانشجویان دارای تداخل امتحانی در یک نوبت زمانی مشخص هستند، بایستی حتماً تا تاریخ 29/3/99 مراتب را به اداره امتحانات واحد دانشگاهی سریعا اطلاع دهند.

تبصره 5: دانشجویان غیر بومی مقطع کارشناسی ارشد مجازند در صورت عدم دسترسی به امکانات وتجهیزات لازم برای آزمون آنلاین از طریق سامانه آموزشی سیدا با ثبت نام در سامانه امن آزمون(azmoon99.iau.ac.ir) متقاضی استفاده از طرح تعاون آزمون باشند ، به سوالات دروس امتحانی در نزدیک ترین واحد دانشگاهی به محل سکونت خود بصورت حضوری پاسخ دهند.

 

نحوه برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی(ناپیوسته و پیوسته) و کاردانی (ناپیوسته و پیوسته ) در واحد های شبستر صوفیان-خامنه و تسوج و آموزشکده سما: 

امتحانات كلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی (ناپیوسته و پیوسته) و کاردانی (ناپیوسته و پیوسته ) واحد‌های شبستر-صوفیان خامنه وتسوج، به صورت آزمون تستی آنلاین از طریق سامانه آموزشی سیدای واحد های مربوطه و در زمان تعیین شده در كارت ورود به جلسه امتحانی انجام خواهد شد .در صورتی كه برخی از دانشجویان بنا به دلایلی امکانات لازم جهت شركت در آزمون آنلاین (تستی)را نداشته باشند، میتوانند ضمن حضور در محل حوزه امتحانی تعیین شده در كارت ورود به جلسه امتحان و در زمان مقرر، به صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی (همراه داشتن ماسک و...) به سوالات تستی امتحان پاسخ دهند. بدیهی است، دانشجو منحصراً میتواند فقط یکی از روشهای امتحانی مذكور را (حضوری یا غیرحضوری) انتخاب و در آزمون درس مذكور شركت نماید.

تبصره یک: در موارد استثنایی كه دانشجویان مقاطع کارشناسی (ناپیوسته و پیوسته) و کاردانی (ناپیوسته و پیوسته ) دارای تداخل امتحانی در یک نوبت زمانی مشخص هستند، بایستی حتماً تا تاریخ 29/3/99 مراتب را به اموزش واحد دانشگاهی سریعا اطلاع دهند.

تبصره دو: دانشجویان  غیر بومی مقاطع کارشناسی (ناپیوسته و پیوسته) و کاردانی (ناپیوسته و پیوسته ) مجازند در صورت عدم دسترسی به امکانات وتجهیزات لازم برای آزمون آنلاین از طریق سامانه آموزشی سیدا  با ثبت نام در سامانه امن آزمون(azmoon99.iau.ac.ir) متقاضی استفاده از طرح تعاون آزمون باشند ، به سوالات دروس امتحانی  دانشگاهی محل سکونت دانشجو بصورت حضوری پاسخ دهند.

 

نحوه برگزاری امتحانات مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی در واحد شبستر: 

با توجه به شروع امتحانات دانشجویان دکتری حرفه ای دامپزشکی از اول مرداد ماه ،اطلاعیه جداگانه ای متناسب با شرایط ،با هماهنگی ستاد آموزش مجازی استان وواحد در فرصت مقتضی صادر خواهد شد