زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 97-961396/11/08


انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصيلي 97-96:

ورودی برادران خواهران ساعات انتخاب واحد
96 96/11/08 96/11/09 8-13:30 و 17-14:30
95 و ماقبل 96/11/10 96/11/11 8-13:30 و 17-14:30

 

 


حذف و اضافه
ردیف ورودی تاریخ ساعات حذف و اضافه
1 96 96/11/28 8-15
2 95 و ماقبل
96/11/29 8-15

  - شروع نيمسال دوم سالتحصيلي 97-96 ، چهاردهم بهمن ماه سال 1396 مي باشد.
 - پايان ترم نيمسال 
دوم سالتحصيلي 97-96 بیست و چهارم خرداد ماه سال 1397 مي باشد.
 - امتحانات نيمسال 
دوم سالتحصيلي 97-96 از بیست و هفتم خرداد ماه سال 1397 شروع می شود.

- قبول ماده 55 و 24 از سایر واحدهای دانشگاهی 96/11/15 لغایت 96/11/19 می باشد.