پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی برای نیمسال دوم تحصیلی 96-971396/11/08


 

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تسوج در رشته های تحصیلی زیر در مقاطع کاردانی پیوسته،کاردانی نا پیوسته،کارشناسی پیوسته وکارشناسی نا پیوسته برای نیمسال دوم سال تحصیلی97-96(بدون آزمون ) دانشجو می پذیرد.

 ثبت نام  در سایتwww.azmoon.org  

 

کارشناسی پیوسته                                                   کارشناسی ناپیوسته

1- حقوق                                                              1- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

2- مهندسی عمران - عمران                                      2- مهندسی اجرائی عمران

3- فقه و حقوق اسلامی                                            3- مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

                                                                         4- مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک

                                                                         5 - مهندسی تکنولوژی ساختمان

                                                                         6- مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)- مدیریت ICT

                                                                         7- علمی و کاربردی معماری

کاردانی پیوسته                                                   کاردانی ناپیوسته

1- الکتروتکنیک - برق صنعتی                                          1- حسابداری

2- کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر                                        2- تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

3- ساختمان - کارهای عمومی ساختمان                                3- علمی و کاربردی نرم افزار کامپیوتر

4- نقشه کشی معماری - معماری                                        4- کاردان فنی صنایع غذایی

5- الکترونیک - الکترونیک عمومی                                    5 - کاردان فنی برق و الکترونیک