پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در ۶رشته برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶1396/04/08


 دانشگاه آزاد اسلامی تسوج از بین داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد.

کد رشته نام رشته کد محل دانشگاهی نام محل دانشگاهی
20807 حقوق خصوصی 470 مرکز تسوج
40198 مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک 470 مرکز تسوج
20805 حقوق جزا و جرم شناسی 470 مرکز تسوج
20810 روابط بین الملل 470 مرکز تسوج
40081 مهندسی برق - سیستمهای قدرت 470 مرکز تسوج
40085 مهندسي برق- افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک 470 مرکز تسوج


ثبت نام در سایت http://www.azmoon.org         ثبت نام : از 96/04/03 لغایت 96/04/27